Kwaliteit van Leven

Introductie

 

 

Kinderen en adolescenten met overgewicht en obesitas hebben een verhoogde kans op fysieke gezondheidsproblemen. Naast de effecten op de fysieke gezondheid, hangt obesitas samen met psychosociale problematiek zoals symptomen van depressie en angst, een laag zelfbeeld, sociale afwijzing, wat vervolgens kan samenhangen met een verminderd functioneren op school. Deze nadelige lichamelijke en mentale gevolgen, kunnen bijdragen aan een verminderde kwaliteit van leven.

Care for Obesity heeft in de periode 2013-2015 onderzocht, welke meetinstrumenten geschikt zijn om de effecten van leefstijlinterventies op kwaliteit van leven van kinderen met obesitas in kaart te brengen. Om de toepassing van de geselecteerde vragenlijsten in de zorgpraktijk nader te onderzoeken, heeft C4O in samenwerking met aanbieders van leefstijlinterventies in JOGG-gemeenten een pilot uitgevoerd. Uit de procesevaluatie van de pilot bleek dat de gebruikers enthousiast zijn van de meerwaarde van het meten van kwaliteit van leven als uitkomstmaat van interventies en als aanknopingspunt voor het op maat inrichten van zorg.

 

Doel

De hoofddoelstelling voor 2016-2018 is het implementeren, evalueren en borgen van kwaliteit van leven als maat voor diagnostiek, gespreksvoering, behandeling en evaluatie in de zorg voor kinderen met (een hoog risico op) obesitas, door middel van het opleveren van een digitale tool met bijbehorende methodiek en training voor professionals.

 

Werkwijze

De volgende activiteiten staan centraal in de periode 2016-2018:

 

1. Ontwikkeling van digitale tool voor het meten van Kwaliteit van Leven

Het ontwikkelen en opleveren van een digitale webtool (verwijzing) voor afname, scoring, interpretatie en terugkoppeling van scores van kwaliteit van leven-vragenlijsten. De in de procesevaluatie van 2015 geïnventariseerde gebruikerswensen, vormen het uitgangspunt voor de ontwikkeling van de tool. Een pilotversie van de tool zal vervolgens worden getest in proeftuingemeenten en op basis van de evaluatie worden doorontwikkeld tot een definitiever versie.

 

2. Ontwikkelen training voor het bespreken van kwaliteit van leven

Het ontwikkelen en testen van een methodiek en bijbehorende training, die professionals in combinatie met de tool kunnen gebruiken om kwaliteit van leven als integraal onderdeel van de zorg voor kinderen met obesitas kunnen inzetten. Onderdeel van de te ontwikkelen methodiek/training is de bewustwording van professionals met betrekking tot de impact van stigmatisering op kwaliteit van leven en het zorgen voor tools waarmee professionals op adequate manier kunnen omgaan met stigmatisering.