Welkom

In het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) werken zorgverleners en patiëntenorganisaties samen aan het verbeteren van de zorg voor mensen met overgewicht en obesitas.

Het PON heeft afgelopen jaren een aantal producten, zoals de Zorgstandaard Obesitas, het addendum ernstige kinderobesitas en kwaliteitsindicatoren voor volwassenen, ontwikkeld. Deze producten treft u aan op deze website, evenals de Zorgmodule Voeding, die onder leiding van het PON is ontwikkeld.  

Ter verbetering van de verbinding tussen preventie en zorg, heeft het ministerie van VWS het PON de opdracht gegeven om gemeenten te ondersteunen bij het lokaal realiseren van een passende, toegankelijke en een effectieve ketenaanpak voor kinderen (0-19 jaar) met overgewicht of obesitas en hun ouders. Het PON voert dit traject in de periode van 2013-2015 uit in nauwe samenwerking met JOGG.

Naast deze implemenatie van de Zorgsstandaard Obesitas voor kinderen, lopen er ook projecten gericht op de implementatie van de Zorgstandaard Obesitas voor volwassenen.

Nieuws
December 2015 - Totaalrapportage C4O project LEFF 2013- 2015 
Benieuwd hoe en waarom LEFF is ontwikkeld, hoe het programma eruit ziet en wat de eerste ervaringen met en resultaten van LEFF zijn? Bekijk dan de rapportage ‘LEFF 2013 t/m 2015 - Een beschrijving van de ontwikkeling, uitvoering en eerste resultaten van LEFF in Nederland.’ 

Aanvullend op de totaalrapportage komen in deze rapportage kinderen en ouders aan het woord over hun ervaringen met LEFF: ‘Kinderen en ouders over LEFF’.
December 2015 - Eindrapportage C4O project kwaliteit van leven 2013-2015
In 2013 is er een literatuurstudie uitgevoerd naar aanvullende uitkomstmaten in de zorg voor kinderen met obesitas. De resultaten van de literatuurstudie zijn te lezen in de eindrapportage, mede als de opgedane inzichten van een uitgevoerde pilot naar het gebruik van kwaliteit van leven als uitkomstmaat in de zorg voor kinderen met obesitas. 
30 November 2015 - Gecombineerde leefstijlinterventies voor kinderen met overgewicht en obesitas: 'Good Practices'
Care for Obesity heeft een aantal gecombineerde leefstijlinterventies voor kinderen met overgewicht en obesitas beschreven. Het document geeft inzicht in de inhoud en opbouw  een aantal niveaus van gecombineerde leefstijlinterventies als onderdeel van de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas en hun ouders. Deze 'Good Practices' zijn ter illustratie van de zorg zoals omschreven in de Zorgstandaard Obesitas.
14 September 2015 - Rapport financiering ketenaanpak overgewicht en obesitas bij kinderen
Care for Obesity en Jongeren Op Gezond Gewicht hebben een inventarisatie gedaan naar knelpunten en oplossingsrichtingen in de financiering van de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. De uitkomst van de verkenning biedt handvatten aan gemeenten, (zorg)professionals en zorgverzekeraars om tot lokale en landelijke afspraken te komen. Het rapport is afgestemd met de handreiking van het Zorginstituut (zie onder). Klik hier voor meer informatie, een download van het rapport en de bijlagen. 
4 augustus 2015 - Handreiking Zorginstituut zorgaanspraken voor kinderen met overgewicht en obesitas
In de praktijk bleek behoefte aan een praktische handreiking waaruit duidelijk wordt hoe de relatie is tussen de richtlijnen voor goede zorg en de aanspraak op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). In deze handreiking van het Zorginstituut wordt duidelijk op welke zorg een kind met overgewicht of obesitas is aangewezen en of deze zorg onder de Zvw valt of in andere domeinen.
15 juli 2015 - Rapport positionering centrale zorgverlener kinderobesitas
Care for Obesity en Jongeren Op Gezond Gewicht hebben een inventarisatie gedaan naar knelpunten en oplossingsrichtingen voor een nadere positionering van de rol van centrale zorgverlener in de zorg voor kinderen met obesitas. Klik hier voor meer informatie, de aanbevelingen en een download van het rapport. 

Inloggen

Enkel voor leden van het PON