PON

In het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) werken zorgverleners en patiëntenorganisaties samen aan het verbeteren van de zorg voor mensen met overgewicht en obesitas. Beoogd resultaat hiervan is de verbetering van de gezondheidstoestand en kwaliteit van leven van de betrokken personen.

 

Het PON is opgericht in 2008 en heeft in opdracht van het ministerie van VWS gewerkt aan de implementatie van de CBO-richtlijn obesitas middels de ontwikkeling van de Zorgstandaard Obesitas (2010). Vervolgens is het addendum ernstige kinderobesitas (2012) ontwikkeld, evenals interne kwaliteitsindicatoren (2012). De Zorgmodule Voeding (2012), een generieke module behorend bij de Zorgstandaard obesitas, is ontwikkeld door een samengestelde ontwikkel- en onderhoudsgroep onder leiding van het PON.

 

Ter verbetering van de afstemming van de zorg voor volwassenen met obesitas, diabetes en hart & vaatziekten heeft het PON eind 2011 samen met de Nederlandse Diabetes Federatie en het Platform Vitale Vaten een convenant gesloten. In samenwerking met deze convenantpartners en de Nierstichting zijn in 2013 informatiestandaarden voor de verschillende cardiometabole aandoeningen ontwikkeld en is de webtool cardiometabool gelanceerd.

 

In 2013 is Care for Obesity (C4O) opgericht met als doel het versterken van de ketenaanpak voor overgewicht en obesitas bij kinderen. Het PON en C4O werken nauw samen.