Zorgmodules

Zorgmodules zijn ziekteoverstijgende modules voor onderdelen van zorg die voor meerdere ziekten relevant zijn. Zorgmodules die relevant zijn voor de Zorgstandaard Obesitas zijn de Zorgmodules Voeding, Bewegen en Zelfmanagement. 

 

Zorgmodule Voeding

De Zorgmodule Voeding geeft vanuit het patiënten perspectief een functionele beschrijving van de norm waaraan goede voedingszorg als onderdeel van de preventie en behandeling van patiënten met chronische ziekten moet voldoen. Het beschrijft in hoofdlijnen voor welk niveau van voedingszorg de patiënt in aanmerking komt (algemeen voedingsadvies of dieetbehandeling) en over welke competenties de zorgverlener dient te beschikken. 

De Zorgmodule Voeding is uitgegeven in 2012 door een samengestelde ontwikkel- en onderhoudsgroep onder leiding van het PON. Naast het PON bestaat deze groep bestaat uit het Platform Vitale Vaten, de Long Alliantie Nederland, de Nederlandse Diabetes Federatie, GGD NederlandStuurgroep OndervoedingStuurgroep Zelfmanagement en Zorgverzekeraars Nederland. De Zorgmodule Voeding heeft de instemming van al deze partijen. 

De ontwikkel- en onderhoudsgroep is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Zorgmodule Voeding. Het penvoerderschap is vanaf januari 2013 ondergebracht bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten

De Zorgmodule Voeding is tot stand gekomen in opdracht en met financiële steun van het ministerie van VWS. De opdracht is mede-ondersteund door het Coördinatieplatform Zorgstandaarden.

 

Zorgmodule Voeding, Amsterdam 2012

Stroomschema, Zorgprofielen en Competenties

Zorgmodule Bewegen

De Zorgmodule Bewegen beschrijft vanuit patiëntperspectief waaraan kwalitatief goede beweegzorg voor volwassen mensen met een (hoog risico op een) chronische aandoening moet voldoen. Hiermee wordt beoogd de beweegzorg voor mensen met (een hoog risico op) een chronische aandoening te verbeteren.


De Zorgmodule Bewegen beschrijft de generieke beweegzorg in het kader van geïndiceerde en zorggerelateerde preventie voor mensen met (een hoog risico op) een chronische aandoening. De Zorgmodule is dus niet gericht op de curatieve beweegzorg.

 

Zorgmodule Bewegen, Amersfoort 2015


Zorgmodule Zelfmanagement

De Zorgmodule Zelfmanagement is bedoeld als kader voor goede zelfmanagementondersteuning. 

 

Hierbij wordt uitgegaan van de volgende definitie van zelfmanagement gebruikt:

‘Zelfmanagement is het zodanig omgaan met de chronische aandoening (symptomen, behandeling,
lichamelijke, psychische en sociale consequenties en bijbehorende aanpassingen in leefstijl) dat de
aandoening optimaal wordt ingepast in het leven. Zelfmanagement betekent dat chronisch zieken zelf
kunnen kiezen in hoeverre men de regie over het leven in eigen hand wil houden en mede richting wil geven
aan hoe beschikbare zorg wordt ingezet, om een optimale kwaliteit van leven te bereiken of te behouden.’

 

CBO, Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

 

Overige Zorgmodules

Naast de hier vermelde zorgmodules zijn er nog meer zorgmodules ontwikkeld. Een overzicht is te vinden via het Zorginstituut Nederland.