In Een gesprek met… gaat het PON in gesprek met haar PON-partners om een ieder meer (achtergrond)informatie te bieden over de PON-partners en diens activiteiten ten aanzien van, en relatie met, de aanpak van overgewicht en obesitas. De PON-partners bestaan uit medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke organisaties, en zorgverzekeraars. Gezamenlijk werken we aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas.

Ditmaal in Een gesprek met.. een gesprek met Anne-Marike van Arkel, bestuursvoorzitter en vertegenwoordiger van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN).
De BGN is de beroepsvereniging voor gewichtsconsulenten in Nederland, die sinds diens oprichting in 2005 uitgegroeid is tot een beroepsvereniging met ca. 1400 leden. Deze BGN gewichtsconsulenten zetten zich door het hele land in om mensen te adviseren en te begeleiden bij het verbeteren van hun voedingspatroon en het bereiken van een gezond gewicht.


Traject bij een gewichtsconsulent

Iemand die een afvalwens of voedingsvraag heeft kan zonder een verwijzing van een (huis)arts terecht bij de gewichtsconsulent. Hierbij wordt aangemerkt dat de aangesloten gewichtsconsulenten geen mensen begeleiden waarbij al sprake is van ziekte, dan wel onderliggend lijden ten gevolge van overgewicht of obesitas. Deze groep wordt verwezen naar een zorgprofessional.
Tezamen met de gewichtsconsulent wordt de huidige leefstijl van de cliënt in kaart gebracht en wordt er een persoonlijk plan opgesteld die past bij de doelen van die cliënt. Geen mens is gelijk en de adviezen die de gewichtsconsulent biedt zijn in alle gevallen maatwerk. Bij het opstellen en uitvoeren van het plan houden de gewichtsconsulenten zich aan de vigerende richtlijnen Goede Voeding, Voedingsnormen en beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad, als ook aan de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum.

“We zullen nooit maaltijdvervangers of afslanksupplementen aanraden. Een andere leefstijl met gezonde voeding en beweging staat centraal in de begeleiding die de gewichtsconsulent biedt.” – Anne-Marike van Arkel (BGN)

Naast individuele begeleiding wordt er ook begeleiding in een groep aangeboden, voor die cliënten die het fijner vinden om in groepsverband aan de slag te gaan met het behalen van hun doelen.
Ook zijn er gewichtsconsulenten die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van kinderen en (recreatieve) sporters in relatie tot voeding, die geconsulteerd kunnen worden voor meer specifieke vraagstukken. Daarnaast zijn er ook veel BGN Gewichtsconsulenten die zich door middel van geaccrediteerde nascholing in specifieke doelgroepen verdiept hebben.

Een gemiddeld traject bij de gewichtsconsulent duurt doorgaans vijf à zes maanden. De nazorg bestaat eruit dat een cliënt doorgaans in het eerste jaar na de begeleiding zo’n twee keer terugkomt om te kijken hoe het gaat en om zo nodig weer ‘op de rit’ gezet te worden.

Meer aandacht voor overgewicht en obesitas in (zorg)opleidingen
Vanuit het Nationaal Preventie Akkoord is subsidie aan het PON verleend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om ervoor te zorgen dat er meer aandacht komt voor overgewicht en leefstijl in (zorg)opleidingen, met als doelstelling: “Uiterlijk in 2030 dient in al het onderwijs voor (zorg- en welzijns-) professionals extra aandacht te zijn voor gezonde voeding, sport en beweging, een gezonde leefstijl en een brede blik op de achterliggende problematiek bij obesitas.”
Dit sluit nauw aan bij de visie van de BGN, die zich eveneens hardmaakt voor meer aandacht voor overgewicht en obesitas in het onderwijs. De BGN heeft onlangs (juni ’22) in samenwerking met een aantal ROC’s een keuzedeel gewichtsconsulent ontwikkeld, met als doel dat ook jongere mensen het beroep van gewichtsconsulent uit gaan oefenen en er bijgedragen wordt aan het verspreiden van meer kennis over overgewicht en obesitas.

Preventie
De BGN hoopt dat er in de nabije toekomst nog meer aandacht zal zijn voor preventie. Een verschuiving van achteraf acteren, als iemand al ziek is ten gevolge van (ernstig) overgewicht, naar vooraf handelen en vóórkomen dat iemand (ernstig) overgewicht ontwikkelt waardoor men ziek kan worden. Tevens hoopt de BGN dat de stigma’s omtrent overgewicht verdwijnen.

“Overgewicht kan veroorzaakt worden door meerdere factoren. Het is niet altijd het teveel eten en te weinig bewegen dat het overgewicht veroorzaakt. Laten we iedereen in hun waarde laten en begrip en empathie tonen voor elkaar, maar daarnaast iedereen ook motiveren een gezonde leefstijl te hanteren.” – Anne-Marike van Arkel (BGN)

Meer weten over PON-partner BGN?
Voor meer informatie over BGN kunt u terecht op de website https://www.gewichtsconsulenten.nl/.

Share This