De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het toetsingskader ‘Persoonsgerichte leefstijlbegeleiding in de zorg’ onlangs gepubliceerd met ook de eerste resultaten van de pilot en hoe zij toezicht houden. Het PON heeft sinds 2019 nauw contact met de IGJ om in gezamenlijkheid de aanpak van overgewicht en obesitas te optimaliseren.

Het toetsingskader ‘Persoonsgerichte leefstijlbegeleiding in de zorg’ heeft drie thema’s en per thema wordt een aantal normen beschreven. Dit toetsingskader gaat over de belangrijkste uitgangspunten van leefstijlbegeleiding voor mensen met overgewicht of mensen die roken. Inspecteurs van IGJ gebruiken dit toetsingskader tijdens onderzoek op deze thema’s. Het toetsingskader wordt aangepast wanneer nodig op basis van aanpassingen in veldnormen, richtlijnen en wet- en regelgeving.

Het toetsingskader is hier te downloaden.

Nadere achtergrondinformatie:

Informatie toetsingskader persoonsgerichte leefstijlbegeleiding in de zorg
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wil met haar toezicht bijdragen aan een persoonsgerichte aanpak van preventie, in lijn met het Nationale Preventieakkoord en het kabinetsbeleid. Dat doet IGJ door agenderend en stimulerend toezicht op leefstijlbegeleiding in de zorg te houden. Begin 2021 organiseerde IGJ een aantal dialoogsessies met koepels, burgers en professionals om input op te halen voor het toetsingskader. Medio 2021 was het concept af en zijn verschillende partijen, waaronder ook het PON bestuur, gevraagd om input te geven op dat concept.

Toezicht
IGJ gaat toezien op persoonsgerichte leefstijlbegeleiding in de zorg door o.a. het volgen van patiëntreizen. In 2021 is de IGJ met een pilot gestart waarin een groep burgers geïnterviewd zijn over hun ervaringen met persoonsgerichte leefstijlbegeleiding. Na de zomer van 2021 zijn er twee van deze burgers gevolgd in hun patiëntreizen. In 2022 zal de inspectie deze pilotfase afronden en vervolgtoezicht op dit thema starten. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het bovengenoemde toetsingskader.

 

Share This