De nieuwe richtlijn overgewicht en obesitas voor volwassenen staat per vandaag online en bevat nieuwe inzichten: betere bepaling van het gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR); handvatten voor een goede diagnostiek; betere uitkomstmaten van de behandeling en meer maatwerk in de behandeling.

Liesbeth van Rossum (voorzitter richtlijncommissie en hoogleraar obesitas in het Erasmus MC): “Obesitas komt veel voor en heeft grote fysieke, psychosociale en maatschappelijke gevolgen. Het is een chronische ziekte, waarbij het voorkomen van het ontstaan van obesitas uiteraard erg belangrijk is. Indien er echter bij iemand al sprake is van obesitas, dan kan een juiste behandeling ervan de gevolgen van de ziekte verminderen of soms zelfs wegnemen. Daarom is het nodig dat er optimale diagnostiek, ondersteuning en zorg beschikbaar is voor iedereen met obesitas of overgewicht met een gerelateerde aandoening.”

Karen Freijer (algemeen manager Partnerschap Overgewicht Nederland-PON) licht toe: “Dat is het deel waar deze nationale richtlijn overgewicht en obesitas aan bijdraagt. Deze herziene richtlijn bevat de huidige stand van de wetenschap plus de inbreng van praktijkprofessionals en is daarmee een goede basis voor de verdere implementatie van optimale en passende ondersteuning en zorg voor volwassenen met overgewicht en obesitas in Nederland.”

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een herziene richtlijn voor diagnostiek, ondersteuning en zorg voor personen met overgewicht en obesitas. De bestaande richtlijn en kwaliteitsstandaard op dit onderwerp waren toe aan herziening. Het deel van de richtlijn dat de zorg voor kinderen tot 18 jaar beschrijft was al gepubliceerd in september 2022. Het tweede deel dat zich focust op volwassenen, is nu ook gereed en is per vandaag (10 juli) openbaar online beschikbaar.

De ontwikkeling van de herziene richtlijn is geïnitieerd en geleid door het Partnerschap Overgewicht Nederland (voor het volwassenendeel) en Care for Obesity (voor het kinderdeel), in samenwerking met vele beroeps- en patiëntenorganisaties en met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de herziening van de richtlijn gefinancierd in het kader van het Nationaal Preventieakkoord.

De bestaande nationale overkoepelende obesitasrichtlijn uit 2008 en de nationale kwaliteitsstandaard obesitas uit 2010 zullen worden vervangen door bovenstaande nieuwe overkoepelende richtlijn (zgn. kwaliteitsstandaard) met de titel: ‘Richtlijn overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen’. Deze overkoepelende richtlijn bestaat uit bovengenoemde richtlijnen met bijbehorende landelijke (basis)modellen betreffende de organisatie van zorg.

Het format is in modulevorm zodat elke module apart herzien kan worden als er belangrijke nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn die daartoe aanleiding geven.

Deze overkoepelende richtlijn is per vandaag (10 juli) beschikbaar via de richtlijnendatabase.

Integrale aanpak

Bij de behandeling van zowel volwassenen als kinderen met obesitas (individuele preventie) is het zeer belangrijk om een netwerkaanpak te hanteren die is ingebed in een integrale aanpak die ook inzet op de collectieve preventie (bijvoorbeeld een gezonde leef-/wijk-/werk- en schoolomgeving). In een netwerkaanpak werken verschillende organisaties en professionals uit het zorgdomein en het sociaal domein samen in een lokaal netwerk, om optimale en goed op elkaar aansluitende vraaggestuurde ondersteuning en zorg op maat te bieden. Een centrale zorgcoördinator, een taak die bij een professional belegd kan worden, zorgt voor samenhang in de aanpak.

Share This