‘Wacht met het introduceren van Nutri-Score’, is het dringende verzoek welke het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON), Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN), Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen University & Research, Universiteit Maastricht, voedingswetenschappers en Voedingsjungle op 3 februari jl. aan de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VWS) voorgelegd hebben. Het verzoek welke ondersteund wordt door (meer dan 180) artsen, voedingswetenschappers, diëtisten, gewichtsconsulenten, apothekers, levensmiddelentechnologen en leefstijlcoaches.

Wat is Nutri-Score?
Nutri-Score is een voedselkeuzelogo, waarbij positieve en negatieve componenten van een product worden beoordeeld om tot een bepaalde score te komen. Een product kan geclassificeerd worden als A, B, C, D of E, waarbij score A volgens het rekenmodel van Nutri-Score staat voor een betere samenstelling binnen een productgroep.

Waarom dit dringende verzoek?
In het Nationaal Preventieakkoord (NPA) wordt door de politiek verwezen naar de Schijf van Vijf als zijnde de nationale voedingsrichtlijn. De Schijf van Vijf, welke gebaseerd is op de Richtlijnen Goede Voeding en de Voedingsnormen van de Gezondheidsraad, laat zien welke voedingsmiddelen een gezond en duurzaam eetpatroon bieden.
In tegenstelling tot Nutri-Score wordt er bij de Schijf van Vijf naar producten in zijn totaliteit gekeken; er wordt gekeken welke voedingsmiddelen goed of minder goed voor de gezondheid zijn, welke voedingsmiddelen belangrijke voedingsstoffen leveren en er wordt per productgroep bekeken of deze te veel suiker, zout of onverzadigd vet bevatten.
Nutri-Score sluit op dit moment niet voldoende aan op de Schijf van Vijf, daar Nutri-Score niet naar het voedingsmiddel als geheel kijkt, waardoor producten als witte rijst en light-frisdranken een Nutri-Score A kunnen krijgen terwijl deze niet tot de Schijf van Vijf behoren.
Deze tegenstrijdige gezondheidsboodschap over voeding, waar Nutri-Score in zijn huidige vorm voor zorgt, komt niet overeen met het preventiebeleid van het ministerie van VWS, sluit niet aan op de Schijf van Vijf en niet op de Nationale Aanpak Productverbetering (onderdeel van het NPA) en zorgt voor veel verwarring bij consumenten.

Advies van de Gezondheidsraad
De Gezondheidsraad heeft de staatssecretaris van ministerie van VWS middels het rapport Evaluatie van het algoritme van Nutri-Score geadviseerd om nog enig huiswerk te doen inzake meerdere aspecten m.b.t. Nutri-Score. Zo heeft de Gezondheidsraad o.a. geadviseerd om de aansluiting op de Richtlijnen Goede Voeding en de Schijf van Vijf te verbeteren en om te waken voor ongewenste effecten. T.a.v. laatstgenoemde is het primaire doel van Nutri-Score om fabrikanten te stimuleren tot productverbetering, echter is er nu nog te veel ruimte voor het tegen elkaar ‘uitruilen’ van componenten – daarmee verslechteren van de samenstelling – met behoud van dezelfde Nutri-Score.

Besluit inzake Nutri-Score
Eind februari/begin maart 2023 maakt de staatssecretaris van VWS bekend of Nutri-Score eerst ingevoerd wordt en daarna aangepast, of dat er gewacht wordt met de invoering totdat de aanpassingen die voorgesteld zijn door de Gezondheidsraad zijn doorgevoerd.

Het PON onderkent en onderschrijft alle goede inspanningen die het ministerie van VWS verricht om de gezondheid van de Nederlandse bevolking te verbeteren, zoals beschreven in het NPA, GALA en IZA. Om de gezamenlijk gestelde doelen uit het NPA, GALA en IZA daadwerkelijk te behalen, en verwarring bij consumenten over gezonde voeding te voorkomen, hoopt het PON dat Nutri-Score pas ingevoerd wordt nadat de aanbevelingen van de Gezondheidsraad zijn doorgevoerd en Nutri-Score beter aansluit op de Schijf van Vijf en de Nationale Aanpak Productverbetering (NAPV), of stapsgewijs invoeren en te beginnen met alleen die producten die wel goed aansluiten bij de Schijf van Vijf en de NAPV.

Share This