Aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen

Op deze pagina wordt aangegeven waar meer informatie te vinden is over de aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen.
Kind naar Gezonder Gewicht is een meer uitvoerende/implementerende tak op het gebied van ondersteuning en zorg aan kinderen met overgewicht of obesitas, waarbij Care for Obesity de meer wetenschappelijke/ontwikkelende tak is. Deze beide partijen werken dan ook nauw samen als ook in nauwe samenwerking met het PON.
Het verbeteren van de zorg van personen met overgewicht en obesitas doet het PON samen met vele partijen zoals de voorgenoemde partijen. Zie voor alle samenwerkende partijen:
https://www.partnerschapovergewicht.nl/samenwerkingen/

 

Care for Obesity (C4O)

De ambitie van het project Care for Obesity (C4O) aan de Vrije Universiteit Amsterdam is optimale ondersteuning en zorg voor alle kinderen met (een hoog risico op) obesitas.
Doel hiervan is, via duurzame verbetering van de leefstijl, het bevorderen van hun fysieke gezondheid, kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie. Dit doet C4O door wetenschappelijk onderzoek en het bruikbaar maken van onderzoeksresultaten voor- én in samenwerking met beleid en praktijk. C4O streeft naar het realiseren van vraaggestuurde, toegankelijke, passende en bekostigde ondersteuning en zorg voor kinderen (0-19 jaar) met álle niveaus van overgewicht en obesitas en hun ouders/verzorgers.

Het onderzoek van Care for Obesity richt zich op de ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas binnen vier thema’s: (1) de netwerkaanpak Kind naar Gezonder Gewicht, (2) gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, (3) vaststellen wat er speelt bij kind en gezin en (4) praten over gewicht met kinderen en ouders. Daarnaast heeft Care for Obesity gewerkt aan het ontwikkelen van scholingen en het herzien van de landelijke overkoepelende richtlijn en zorgstandaard voor obesitas.

Lees meer over het onderzoek van Care for Obesity op Care for Obesity – Vrije Universiteit Amsterdam (https://vu.nl/nl/over-de-vu/onderzoeksinstituten/care-for-obesity).

Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG) 

Met de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht richt JOGG zich specifiek op passende ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht of obesitas. Een brede blik op de behandeling en oorzaken van overgewicht én de verbinding tussen het zorg- en sociaal domein staan centraal.

Een sleutelfiguur binnen Kind naar Gezonder Gewicht is de centrale zorgverlener. Deze rol kan worden uitgevoerd door verschillende professionals, bijvoorbeeld een jeugdverpleegkundige, pedagogisch adviseur of een wijkprofessional. De centrale zorgverlener bouwt een vertrouwensband op met het kind en het gezin en brengt samen met hen de situatie in kaart. Vervolgens betrekt de centrale zorgverlener de juiste professionals. Alle activiteiten zijn gericht op het versterken van de zelfredzaamheid van het hele gezin en het bieden van zorg, zolang dit nodig is. Zo wordt er duurzaam gewerkt aan de gezondheid en de kwaliteit van leven van het kind. Alle materialen en informatie over de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht zijn te vinden op https://kindnaargezondergewicht.nl/

De aanpak Kind naar Gezonder Gewicht staat beschreven in het ‘Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ ontwikkeld door VU/Care for Obesity 2018.

 

 

Poliklinieken kinderen met overgewicht en obesitas

Klik hier voor een overzicht van poliklinieken die gespecialiseerd zijn in het behandelen van kinderen met overgewicht en obesitas.

Nieuws

Op 1 september 2022 verscheen het kinderdeel van de nieuwe richtlijn Overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen. In dit deel wordt de diagnostiek, ondersteuning en zorg voor mensen met obesitas of overgewicht in combinatie met risicofactoren en/of co-morbiditeit beschreven. Het volwassenendeel van deze richtlijn verschijnt in het voorjaar van 2023. Lees verder…

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas en adviseert onder andere de overheid over het beleid op het gebied van overgewicht en obesitas in Nederland. 

PON Nieuwsbrief

Share This