Aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen

Op deze pagina wordt aangegeven waar meer informatie te vinden is over de aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen.

Care4Obesity (C4O)

Care4Obesity is een project dat geleid wordt door professionals aangesloten bij het VU Medisch Centrum te Amsterdam en is actief sinds 2013. De ambitie van het project Care4Obesity is optimale ondersteuning en zorg voor alle kinderen met (een hoog risico op) obesitas. Doel hiervan is, middels duurzame verbetering van de leefstijl, het bevorderen van de fysieke gezondheid, kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie. Dit doet C4O door wetenschappelijk onderzoek en het bruikbaar maken van onderzoeksresultaten voor én in samenwerking met beleid en praktijk. Er wordt gestreefd naar het realiseren van vraaggestuurde, toegankelijke, passende en bekostigde ondersteuning en zorg voor kinderen (0-19 jaar) met alle niveaus van overgewicht en obesitas en hun ouders/verzorgers.

De aanpak Kind naar Gezonder Gewicht staat beschreven in het ‘Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ (VU/Care for Obesity 2018)’.

Meer informatie omtrent de inzichten voor een optimale aanpak van (hoog risico op) obesitas bij kinderen is te vinden op de website van C4O: https://vu.nl/nl/over-de-vu/onderzoeksinstituten/care-for-obesity

Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG) 

Kind naar Gezonder Gewicht biedt passende ondersteuning en zorg aan kinderen met overgewicht of obesitas. Deze aanpak kenmerkt zich door de nauwe samenwerking tussen professionals uit zowel het zorg- als sociaal domein.
Één centrale zorgverlener coördineert het begeleidingstraject en bouwt een vertrouwensband op met het kind en het gezin. Samen met andere professionals zetten zij zich in om de gezondheid van het kind te verbeteren. Daarnaast is er ook aandacht voor de kwaliteit van leven op korte en lange termijn. Alle materialen en informatie hierover is te vinden op https://kindnaargezondergewicht.nl/

Kind naar Gezonder Gewicht is een meer uitvoerende/implementerende tak op het gebied van ondersteuning en zorg aan kinderen met overgewicht of obesitas, waarbij Care4Obesity de meer wetenschappelijke/ontwikkelende tak is. Deze beide partijen werken dan ook nauw samen als ook in nauwe samenwerking met het PON.

 

Het verbeteren van de zorg van personen met overgewicht en obesitas doet het PON ook samen met vele partijen zoals de voorgenoemde partijen. Zie voor alle samenwerkende partijen:
https://www.partnerschapovergewicht.nl/samenwerkingen/

Poliklinieken kinderen met overgewicht en obesitas

Klik hier voor een overzicht van poliklinieken die gespecialiseerd zijn in het behandelen van kinderen met overgewicht en obesitas.

Nieuws

Op 1 september 2022 verscheen het kinderdeel van de nieuwe richtlijn Overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen. In dit deel wordt de diagnostiek, ondersteuning en zorg voor mensen met obesitas of overgewicht in combinatie met risicofactoren en/of co-morbiditeit beschreven. Het volwassenendeel van deze richtlijn verschijnt in het najaar van 2022. Lees verder…

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas voor volwassenen.

PON Nieuwsbrief

Share This