De nieuwe richtlijn overgewicht en obesitas voor volwassenen is op 10 juli 2023 verschenen en bevat nieuwe inzichten: betere bepaling van het gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR); handvatten voor een goede diagnostiek; betere uitkomstmaten van de behandeling en meer maatwerk in de behandeling.

Deze overkoepelende richtlijn is beschikbaar via de richtlijnendatabase.

Een praktische vertaling van het volwassenen deel van de richtlijn kunt u vinden op de website www.behandelovergewicht.nl.

De Zorgstandaard behorende bij bovengenoemde richtlijn is het landelijke (basis)model netwerkaanpak voor volwassenen met overgewicht en obesitas en is te vinden op de website: www.aanpakovergewicht.nl

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een herziene richtlijn voor diagnostiek, ondersteuning en zorg voor personen met overgewicht en obesitas. De bestaande richtlijn en zorgstandaard op dit onderwerp waren toe aan herziening. Het deel van de richtlijn dat de zorg voor kinderen tot 18 jaar beschrijft was al gepubliceerd in september 2022. Het tweede deel dat zich focust op volwassenen, is nu ook gereed en is vanaf 10 juli 2023 openbaar online beschikbaar.

De ontwikkeling van de herziene richtlijn is geïnitieerd en geleid door het Partnerschap Overgewicht Nederland (voor het volwassenendeel) en Care for Obesity (voor het kinderdeel), in samenwerking met vele beroeps- en patiëntenorganisaties en met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de herziening van de richtlijn gefinancierd in het kader van het Nationaal Preventieakkoord.

De bestaande nationale overkoepelende obesitasrichtlijn uit 2008 en de nationale zorgstandaard obesitas uit 2010 zullen worden vervangen door bovenstaande nieuwe overkoepelende richtlijn (zgn. kwaliteitsstandaard) met de titel: ‘Richtlijn overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen’. Deze overkoepelende richtlijn bestaat uit bovengenoemde richtlijnen met bijbehorende landelijke (basis)modellen betreffende de organisatie van zorg.

Het format is in modulevorm zodat elke module apart herzien kan worden als er belangrijke nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn die daartoe aanleiding geven.

Integrale aanpak
Bij de behandeling van zowel volwassenen als kinderen met obesitas (individuele preventie) is het zeer belangrijk om een netwerkaanpak te hanteren die is ingebed in een integrale aanpak die ook inzet op de collectieve preventie (bijvoorbeeld een gezonde leef-/wijk-/werk- en schoolomgeving). In een netwerkaanpak werken verschillende organisaties en professionals uit het zorgdomein en het sociaal domein samen in een lokaal netwerk, om optimale en goed op elkaar aansluitende vraaggestuurde ondersteuning en zorg op maat te bieden. Een centrale zorgcoördinator, een taak die bij een professional belegd kan worden, zorgt voor samenhang in de aanpak.

Relatie Richtlijn en Basismodel
Een beschrijving van de samenhang tussen de Richtlijn Overgewicht en obesitas bij volwassenen en het Basismodel Netwerkaanpak Overgewicht en Obesitas Volwassen, en de daarin gebruikte terminologieën.

Download hier

 

Projectteam Herziening Richtlijn Obesitas

 

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

karen freijer - PON

                        Dr. Karen Freijer

Herziening Richtlijn Obesitas

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas en adviseert onder andere de overheid over het beleid op het gebied van overgewicht en obesitas in Nederland. 

PON Nieuwsbrief

Share This