Per 1 januari 2019 worden door het RIVM erkende Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI’s) vergoed vanuit de basisverzekering. Welke GLI’s dit zijn wordt vermeld via Gecombineerde leefstijlinterventie | Loketgezondleven.nl. Om ervoor te zorgen dat de implementatie van deze GLI’s zo optimaal mogelijk verloopt is er onder leiding van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een overleggroep geformeerd, die sinds 2019 regelmatig bijeenkomt. Partijen als NZa, ZIN, ZN, GLI-programma-eigenaren, zorgverzekeraars, beroepsgroepen alsook het PON nemen deel aan deze groep. Momenteel zijn er binnen deze groep acht werkgroepen aan de slag om knelpunten aan te pakken aangaande de implementatie van de bovengenoemde GLI’s. Deze acht knelpunten zijn geformuleerd op basis van een veldanalyse en zijn de volgende:

  1. onvoldoende GLI-aanbod;
  2. overeenstemming eisen aan herregistratie;
  3. klachten over hoogte max-tarief;
  4. onbekendheid bij patiënten;
  5. huisartsen verwijzen onvoldoende door en huisartsen zijn niet overtuigd van de effectiviteit;
  6. zorggroepen kunnen niet makkelijk declareren en zorggroepen zetten niet in op de GLI;
  7. gebrek aan lokale regie;
  8. issues m.b.t. contracteerbeleid.

Voortkomend uit het knelpunt betreffende de huisarts (knelpunt 5) als ook uit de ervaring in de proeftuinen van de netwerkaanpak overgewicht en obesitas volwassenen, heeft het PON in december 2020 een Landelijke Adviesraad Huisartsen opgezet. Onder voorzitterschap van Prof. dr. Pim Assendelft (Professor of Prevention in Healthcare, Department of Primary and Community care, Radboud University Medical Centre Nijmegen) komen hiervoor huisartsen, POH’s als ook een NHG-vertegenwoordiging met regelmaat bij elkaar. Het doel van deze Adviesraad is om te komen tot adviezen aan verschillende partijen waardoor huisartsen een passende en realistische rol in de eerdergenoemde netwerkaanpak actief omarmen. De Adviesraad maakt hierbij onder andere gebruik van informatie voortkomend uit de overleggroep implementatie GLI als ook uit onderzoek dat uitgevoerd wordt door het PON-team dat zich bezighoudt met de bovengenoemde netwerkaanpak.

Daarnaast is er in de afgelopen periode door o.a. de Landelijke Adviesraad Huisartsen in kaart gebracht wat succesfactoren en barrières zijn om huisartsen te betrekken bij de optimale aanpak van overgewicht en obesitas bij volwassenen. Hiervoor zijn projecten geïnventariseerd en geanalyseerd die raakvlakken hebben met de netwerkaanpak overgewicht en obesitas voor volwassenen. Onderstaande figuur geeft weer welke factoren dit zijn. Alle informatie wordt door het PON gebruikt om de lopende projecten zoveel mogelijk te optimaliseren. 

 

SWOT-analyse betrekken huisartsen

bij aanpak overgewicht en obesitas:

Dit artikel is geschreven door Karen Freijer, algemeen manager van het Partnerschap Overgewicht Nederland.

Share This