Nieuwsarchief 2017 

Januari t/m juli

Basismodel Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas gepresenteerd in Apeldoorn

door jun 9, 2017 |

Donderdag 8 juni hebben de gemeente Amsterdam en gemeente ‘s-Hertogenbosch samen een basismodel om de zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas te organiseren gepresenteerd. Kern van het model: elk kind dat te zwaar is, blijft (met de ouders) in beeld en krijgt de zorg en ondersteuning die nodig is. Bovendien kijkt de professional behalve naar leefstijl ook nadrukkelijk naar de omstandigheden waarin kind en gezin verkeren. Het basismodel is bedoeld als uitgangspunt voor andere gemeenten, om tot een eigen lokale invulling te komen… Lees meer…

Naar het Model Ketenaanpak 

Van een smalle blik naar een brede visie: Ketenaanpak voor het kind met overgewicht en obesitas’

Toelichting op de financiering van het basismodel

LEFF en stichting Gezonde Jeugd

door  | jun 6, 2017 | 

Enkele weken geleden werd bekend dat het landelijk LEFF-team (onderdeel van Care for Obesity bij de VU) weer alle taken m.b.t. LEFF op zich had genomen.

Na een fase van heroriëntatie, waarin de eisen voor een nieuwe landelijke aanbieder nog eens op een rij zijn gezet, hebben we Heartbeat Ventures gevraagd een voorstel te maken voor een mogelijke rol in de toekomst van LEFF. Heartbeat Ventures heeft voorgesteld hiervoor de stichting Gezonde Jeugd op te richten en deze mede met input van bestaande LEFF-gemeenten vorm te geven. Een belangrijke reden om deze constructie te verkennen, was dat Heartbeat Ventures de afgelopen 1,5 jaar nauw betrokken was bij de transitie van LEFF en contact heeft gehad met alle betrokken gemeenten en andere relevante partijen. Dit helpt om alsnog op korte termijn de transitie van LEFF naar een nieuwe uitvoerder goed en soepel te laten verlopen, door de stichting Gezonde Jeugd in samenwerking met Care for Obesity bij de VU.

De stichting Gezonde Jeugd wil de bij LEFF betrokken partijen op effectieve wijze samenbrengen om LEFF succesvol op te schalen en duurzaam op kwalitatief hoogwaardige wijze aan te bieden, maximaal gebruik makend van de ontwikkelde kennis en expertise bij het landelijk LEFF-team bij de VU en alle andere bij LEFF betrokken stakeholders.

LEFF is sinds de pilot verder geoptimaliseerd (zo vindt momenteel een volledige herziening van de materialen plaats) en wordt door de stichting Gezonde Jeugd, met ondersteuning van Care for Obesity bij de VU, beschikbaar gemaakt in heel Nederland.

Roept dit bericht vragen op? Neem contact op!

Nieuwsitem Brandpunt

door  | jun 6, 2017 | 

Vanavond wordt er bij Brandpunt een nieuwsitem uitgezonden over de succesvolle aanpak van overgewicht bij kinderen in Amsterdam en ’s-Hertogenbosch. Hiervoor hebben ze o.a. Edgar van Mil, partnervertegenwoordiger namens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, geïnterviewd. In het gegeven interview legt Edgar het belang van samenwerking in de keten uit.

Uitnodiging: mini-conferentie ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas

door mei 3, 2017 | 

Ieder kind heeft het recht om gezond op te groeien. Als er sprake is van overgewicht of obesitas is het van belang dat zowel het kind als het gezin de juiste ondersteuning en zorg krijgt. Hoe zorg je voor een sluitende ketenaanpak en wie heeft hierin welke rol?

Op donderdag 8 juni 2017 organiseren Care for Obesity en Jongeren Op Gezond Gewicht een miniconferentie rondom deze ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Alle professionals* die hierin een rol kunnen hebben en vertegenwoordigers van relevante beroepsverenigingen en kenniscentra, zijn van harte welkom.

 

Datum:            donderdag 8 juni 2017

Tijd:                 van 13.30 tot 16.30 uur (inloop om 13.00 uur)

Locatie:           Apeldoorn (exacte locatie volgt binnenkort)

Tijdens deze miniconferentie komen de volgende thema’s aan bod:

Het nieuwe basismodel ketenaanpak

Op basis van ervaringen uit de praktijk in Amsterdam en Den Bosch is er een model ontwikkeld op inhoud, organisatie, bekostiging en implementatie van de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Het model wordt tijdens de miniconferentie toegelicht.

Hoe creëer je commitment voor de ketenaanpak binnen de gemeente?

Draagvlak en commitment om samen aan de slag te gaan met de ketenaanpak binnen de gemeente is essentieel. Hoe pak je dat aan? Laat je inspireren door een verhaal uit een gemeente.

De centrale zorgverlener

De gemeente Amsterdam sluit af door het delen van hun ervaring met het inzetten van de centrale zorgverlener. Wat doet de centrale zorgverlener, wie kan deze rol op zich nemen en hoe ga je hiermee aan de slag in de praktijk?

Spreekuur voor lokale vragen

Bij binnenkomst op 8 juni is het mogelijk om je aan te melden voor een één-op-één-gesprek met experts ketenaanpak voor advies of informatie. Wees er op tijd bij.

Je kan je via deze link voor 24 mei 2017 aanmelden voor de miniconferentie.

Wij vragen je om deze link te delen binnen je lokale netwerk. De professionals voor wie dit interessant kan zijn, kunnen wij zelf namelijk niet allemaal rechtstreeks uitnodigen. Neem ze mee of nodig ze uit wanneer je zelf niet aanwezig kunt zijn.

We ontvangen je graag op 8 juni 2017 te Apeldoorn. Deelname is gratis, let op! Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

 

Met vriendelijke groet,

Marjon Bachra

Directeur Jongeren Op Gezond Gewicht

Jutka Halberstadt
Landelijk projectmanager Care for Obesity

* JGZ-verpleegkundigen, JGZ-artsen en andere JGZ-medewerkers, gezinscoaches, JOGG-regisseurs, beleidsmedewerkers jeugdzorg, kinderartsen, buurtsportcoaches, beleidsmedewerkers volksgezondheid, wijkprofessionals, huisartsen, leerkrachten, psychologen, fysiotherapeuten, diëtisten, et cetera.

Factsheet Proeftuinenproject van Care for Obesity

door apr 6, 2017 | 

Factsheet Proeftuinenproject van Care for Obesity, april 2017

C4O-nieuws over aanbieder LEFF

door mrt 22, 2017 | 

Medio 2016 is besloten dat de firma Stofberg de nieuwe aanbieder van het LEFF-programma werd. Helaas voldeed deze samenwerking niet aan de wederzijdse verwachtingen en is deze per 14 maart 2017 beëindigd. Het landelijk LEFF-team (onderdeel van Care for Obesity bij de VU) heeft sinds vorige week weer alle taken m.b.t. LEFF op zich genomen.
Het belangrijkste is dat alles gewoon doorgaat. Dat geldt voor de gemeenten die LEFF nu aanbieden en voor de kinderen en ouders die aan LEFF deelnemen. Daarnaast kunnen nieuwe gemeenten starten met LEFF.

Care for Obesity heroriënteert zich ondertussen op de keuze voor een nieuwe aanbieder van LEFF en zal hier op korte termijn een beslissing over nemen. Uiteraard blijft Care for Obesity zoals gepland hoe dan ook betrokken bij LEFF voor o.a. de doorontwikkeling en kwaliteitsborging.

Materialen bespreekbaar maken overgewicht en obesitas

door  | feb 17, 2017 | 

Leefstijl en gewicht zijn gevoelige en persoonlijke onderwerp om te bespreken met kinderen en ouders. Dit kan een onderdeel zijn van handelingsverlegenheid rondom overgewicht en obesitas . In reactie op vragen uit het veld, heeft C4O onderstaande materialen verzameld. Ze zijn afkomstig van verschillende organisaties en kunnen handvatten bieden over dit onderwerp.

Factsheet stigmatisering in de zorg voor kinderen met obesitas
Deze factsheet beoogt een bijdrage te leveren aan de bewustwording over het thema ‘gewicht-gerelateerde stigmatisering’ en het ontwikkelen van strategieën om stigmatisering van kinderen met overgewicht en obesitas tegen te gaan. Het eerste deel van de factsheet is een algemene inleiding op het onderwerp stigma bij kinderen met obesitas. Het tweede deel gaat in op stigmatisering van kinderen met obesitas in de zorg, waarbij van belang is te noemen dat het meeste onderzoek op dit terrein is gedaan bij volwassenen.

Boek Overgewicht en Obesitas bij Kinderen, verder kijken dan de kilo’s
Dit boek beschrijft de wetenschappelijke kennis over overgewicht en obesitas bij kinderen vanuit een geïntegreerde visie, en laat zien dat het mogelijk is om overgewicht bij kinderen succesvol aan te pakken. Het boek bevat voor professionals algemene basiskennis, hulpmiddelen en veel praktijkvoorbeelden om zelf aan de slag te gaan met kinderen en hun gezinnen. Daarnaast is het een bron van specialistische kennis voor professionals zoals kinderartsen, psychologen, verpleegkundig specialisten en systeem therapeuten in de tweede en derde lijn. De manier waarop dit boek aankijkt tegen kinderen met overgewicht en obesitas (het is een normale reactie op een abnormale omgeving), kan voor professionals veel nodige achtergrondinformatie geven over hoe met de doelgroep om te gaan. Al met al is het een nuttig boek voor iedereen die werkt met kinderen met overgewicht en obesitas en behoefte heeft aan een visie op de aanpak hiervan, het boek bespreekt dus veel meer dan alleen praten over gewicht.

Zie hier de website.

Informatiemap: Praten over gewicht voor de JGZ
‘Praten over gewicht’ is een informatiemap voor de JGZ om met ouders van peuters en kleuters te praten over het gewicht van hun kind. De inhoud van de map kan helpen het gewicht bespreekbaar te maken en biedt ouders inzicht en handvatten om ongezonde gewoontes aan te pakken. In de map vind je Gewichtsverloopkaarten en BMI-curves voor jongens en meisjes. Daarnaast bevat de map diverse situatiefoto’s aan de hand waarvan verhelderd kan worden waardoor het overgewicht mogelijk is ontstaan, schema’s van de dagelijks aanbevolen hoeveelheden voor kinderen, foto’s van portiegroottes en gezonde en minder gezonde dranken. Tot slot bevat de map handvatten om te praten met Turkse en Marokkaanse ouders over gewicht. Deze handvatten bestaan uit tips om het bewustzijn van de ouders te vergroten, manieren om de boodschap over te brengen, en tips om het gevoel van gezond kunnen opvoeden te vergroten. Deze tips kunnen wellicht ook nuttig zijn om te praten met ouders van een andere afkomst.

Zie hier de website.

Informatiemap: E-learning motiverende gespreksvoering (NCJ)
Deze e-learning gemaakt door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) is speciaal voor JGZ professionals en behandelt motiverende gespreksvoering. Uiteindelijk is het doel om beter in staat te zijn cliënten in beweging te brengen door de eigen kracht en mogelijkheden van ouders én kinderen te versterken.

Zie hier de website.

Informatiemap: Richtlijnen Overgewicht: gesprekstechnieken bij gedragsverandering (NCJ)
In deze richtlijnen ontwikkeld door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) worden onder andere gesprekstechnieken besproken die bij de aanpak van overgewicht gebruikt kunnen worden. Per fase van gedragsverandering staan de verschillende gesprekstechnieken genoemd die binnen die fase het meest geschikt zijn om toe te passen.

Zie hier de website.

Officiële lancering proeftuinproject van Care for Obesity

door  | feb 15, 2017 | 

Het proeftuinproject van Care for Obesity is op zaterdag 11 februari 2017 officieel gestart. Dit project is een samenwerking van Care for Obesity met 8 gemeenten: Almere, Amsterdam, Arnhem, ‘s-Hertogenbosch, Maastricht, Oss, Smallingerland en Zaanstad en 5 zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, CZ, VGZ, De Friesland en Menzis. Zie voor meer informatie over het proeftuinenproject ‘Succesvol naar lokale ketenaanpak voor het kind met overgewicht of obesitas’ de factsheet. Zie voor meer informatie over de lancering het persbericht.

Care for Obesity coördineert ontwikkeling landelijk model

door  | feb 10, 2017 |

Kinderen met overgewicht of obesitas hebben baat bij goede ondersteuning en zorg. Dat vraagt om betrokkenheid van diverse zorg- en wijkprofessionals, maar samenwerking blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Dit vraagt om een breed bruikbaar landelijk model op basis waarvan lokale partijen een passende ketenaanpak kunnen realiseren. Sinds 1 februari 2017 zijn acht Nederlandse gemeenten, met subsidie van het ministerie van VWS, aan de slag om zo’n model te realiseren.

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas en adviseert onder andere de overheid over het beleid op het gebied van overgewicht en obesitas in Nederland. 

PON Nieuwsbrief

Share This