Een korte reminder: de knooppuntenkaart is een digitale ondersteuningstool die wordt ontwikkeld door PON, TNO en (ervarings)deskundigen voor de netwerkaanpak overgewicht en obesitas volwassenen.

Zoals bekend, is (ernstig) overgewicht een complex probleem. Zo spelen bij overgewicht tal van oorzakelijke, bijdragende en in stand houdende factoren een rol. Daarnaast zijn de betrokken (zorg)professionals, interventies en de organisatie hiervan uniek voor elke regio en zijn deze zorg en begeleiding aan verandering onderhevig.

Met de knooppuntenkaart wordt een ondersteuningstool ontwikkeld die rekening houdt met deze complexiteit. Er wordt gewerkt vanuit een systeemvisie, wat leidt tot dieper inzicht in het geheel en van de dynamiek in het systeem. Hoe meer data van verschillende (succesvolle) klantreizen in het systeem verzameld wordt, hoe beter deze knooppuntenkaart zal ondersteunen in het maken van een individueel behandelplan voor de persoon met (ernstig) overgewicht.

Projectfase 1
Zoals eerder vermeld, heeft PON in de eerste fase van het project gegevens verzameld en input geleverd aan TNO. Te denken valt aan overzichten van bestaande (zorg)professionals, interventies en initiatieven. Ook de literatuur is door PON onderzocht op verbanden. TNO heeft deze gegevens verwerkt in een theoretisch model.

Aanvullend is afgelopen zomer door PON en TNO een workshop met mensen met overgewicht en obesitas georganiseerd. Het doel van deze workshop was determinanten te vinden die niet in de literatuur te vinden zijn. Deze workshop vond digitaal plaats. Via het programma MURAL zijn de deelnemers begeleid bij het uittekenen van hun levensloop. Zo konden zij aangeven op welk moment van hun leven bepaalde determinanten een rol speelden bij het stijgen of dalen van het gewicht. Een vijftal deelnemers hebben deze workshop succesvol doorlopen. De informatie is als zeer waardevol beschouwd voor het verbeteren van het model.

Daarnaast is er ook een sessie met professionals uit het medisch en sociaal domein georganiseerd. Diverse professionals zoals de leefstijlcoach, diëtist, fysiotherapeut alsook belangrijke hulpverleners uit het welzijn zijn hiervoor uitgenodigd. Zij zijn hiervoor midden in de zomer speciaal naar het Erasmus MC afgereisd, waarvoor dank! In een twee uur durende sessie hebben zij kennis gemaakt met het model. Er was mogelijkheid om feedback te geven op de verbanden en relaties die in het model staan. Zo konden zij aangeven of hun rol in het model klopt.

Ook enkele experts (in een digitale meeting) en de PON partners (via een mailing), hebben kennisgemaakt met het model en de mogelijkheid gehad om feedback te geven. Inmiddels is fase 1 afgerond.

Projectfase 2
In fase 2 wordt het theoretische model doorontwikkeld in een bruikbaar dashboard met bijpassende train-de-trainer module. Hiervoor is een aanvullende subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van VWS. Afgelopen zomer heeft PON een akkoord op de subsidieaanvraag gekregen van VWS. We zijn blij dat we dit mooie project kunnen voorzetten samen met TNO! Fase 2 zal lopen tot mei 2022.

Om te kunnen komen tot een bruikbare ondersteuningstool zal in fase 2 het theoretische model van fase 1 worden omgezet in een kwantitatief model (rekenmodel). Aan de hand van getallen zal getoetst worden of het model uit fase 1 klopt.

TNO onderzoekt op dit moment welke stappen gezet moeten worden voor de kwantificatie. Er zal o.a. gebruik worden gemaakt van bestaande data uit onze proeftuinen.

Een ander onderdeel van deze knooppuntenkaart zal de kadering worden van de verantwoordelijkheden van de verschillende beroepsbeoefenaren; wie op welk moment wanneer ingezet wordt, tot waar gaat zijn/haar verantwoordelijkheid, en op welk moment hij/zij zal doorverwijzen naar een andere professional. Deze kadering zal ingevuld worden door de beroepsverenigingen die betrokken zijn bij de netwerkaanpak overgewicht en obesitas volwassenen.

Wil je als PON-partner bij dit onderwerp betrokken worden? Dan kun je je alsnog aanmelden via projectadviseur Deirdre van Akkeren: d.vanakkeren@erasmusmc.nl.

Dit artikel is geschreven door Deirdre van Akkeren (projectadviseur van het Partnerschap Overgewicht Nederland).

Share This