Vooronderzoek proces- en effectevaluatie bachelor-student

Gedurende het eerste half jaar van 2020 is vanuit het Partnerschap Overgewicht Nederland vooronderzoek gedaan naar de mogelijke vormgeving van de proces- en effectevaluatie van de netwerkaanpak/ketenaanpak overgewicht en obesitas volwassenen. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van een bachelorscriptie Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management vanuit de Erasmus Universiteit. Met behulp van interviews, focusgroepen en een vragenlijst is in kaart gebracht wat verschillende stakeholders belangrijk vinden aan een proces- en effectevaluatie van de netwerkaanpak. Hiervoor zijn de Gemeente Rotterdam en Smallingerland, verschillende experts op het sociaal en medisch domein, professionals uit de Rotterdamse proeftuinen en het ministerie van VWS benaderd voor deelname. Ook PON-partners zijn destijds uitgenodigd om deel te nemen aan een focusgroep.

Uit de vragenlijst naar leden van Stichting Over Gewicht is gebleken dat de doelgroep van de netwerkaanpak het belangrijk vindt dat er bij professionals begrip en bewustzijn is voor hun problematiek, dat mentale aspecten meegenomen worden, en dat er naar onderliggende oorzaken voor hun overgewicht gekeken wordt. De verdere uitkomsten van het onderzoek naar de dataverzameling van de netwerkaanpak zijn onder te verdelen in onderstaande thema’s, vergelijkbaar met de structuur van de evaluatie van de ketenaanpak overgewicht obesitas voor kinderen.

Netwerk-/ketenontwikkeling

Dit niveau geeft informatie over de implementatie, de organisatie, de inhoud en de ontwikkeling van de netwerkaanpak. Dit betreft informatie over succes- en belemmerde factoren, en randvoorwaarden voor het implementeren van de ketenaanpak.

Interprofessionele samenwerking

Dit niveau geeft informatie over de samenwerking tussen de uitvoerende professionals in de keten. Dit betreft informatie over de rol- en taakverdeling tussen deze professionals en de behoefte naar bepaalde competenties in de keten.

Tevredenheid ondersteuning en zorg

Dit niveau geeft informatie over de kwaliteit en de samenhang van de ondersteuning en zorg in de keten. Dit betreft informatie over de ervaren begeleiding, en effectiviteit van programma’s en interventies. Hieronder valt de tevredenheid van zowel deelnemers als professionals.

De knooppuntenkaart: verwijzingen en logistiek

Dit niveau zegt iets over de coördinatie van de ondersteuning en zorg en over de cliëntstroming. Dit betreft informatie over de ‘’knooppuntenkaart’’ van deelnemers. Hieronder vallen de aanvliegroutes, (door- en terug)verwijzingen, begeleidingsroutes, het type ondersteuning dat gebruikt wordt, en gegevens over de uitval van deelnemers.

De deelnemer

Dit niveau geeft informatie over de doelgroep. Dit betreft informatie over en van de deelnemer zelf. Hieronder vallen BMI, buikomtrek, risicofactoren op het metabool syndroom, overige persoonskenmerken, kwaliteit van leven, leefstijl, psychosociale gezondheid, zelfmanagement, gezondheidsvaardigheden, de mate van ervaren sociale steun en immuniteitsprofielen.

Vervolgonderzoek PhD-kandidaten

Als vervolg hierop heeft in de tweede helft van 2020 een masterstudent geneeskunde onderzoek gedaan in de proeftuinen in Rotterdam. Hierin heeft ze ervaringen van deelnemers aan de netwerkaanpak in kaart gebracht en samen met de gemeente Rotterdam een procedure opgezet en gepilot om in aanvullende data te kunnen verzamelen. Inmiddels zijn twee PhD-kandidaten aangesteld om verder aan de slag te gaan met de evaluatie van de netwerkaanpak. Een van de PhD-kandidaten zal in haar PhD-traject de focus leggen op het uitvoeren van de daadwerkelijke effectevaluatie van de netwerkaanpak, ondersteund door de Gemeente Rotterdam en het Erasmus MC. De tweede PhD-kandidate zal zich de aankomende vier jaar bezighouden met het onderwerp ‘’persoonsgerichte zorg’’, waarin zij ondersteund zal worden door de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus MC.

Lees hier het volledige rapport.

Dit artikel hoort bij het PON-project: Netwerkaanpak Overgewicht en Obesitas bij Volwassenen

Share This