Organisatie PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas voor volwassenen en adviseert onder andere de overheid over het beleid op het gebied van overgewicht en obesitas in Nederland.
Het PON is opgericht in 2008 en ondergebracht bij het Erasmus MC te Rotterdam.

 

 

Missie

Het PON heeft als missie een Nederland zonder overgewicht en obesitas.

 

Visie

De visie van PON is het streven naar het optimaliseren van de aanpak van overgewicht en obesitas, waaronder een stevige verbinding tussen het sociale en medische domein; het verbeteren van de gezondheid, kwaliteit van leven en verhogen van maatschappelijke participatie van personen met overgewicht en obesitas. De vier vormen van preventie (universeel, selectief, geïndiceerd en zorggerelateerd) zijn hierbij noodzakelijke randvoorwaarden.

 

Gewone en buitengewone leden

PON-partners zijn onderverdeeld in gewone en buitengewone leden. Patiëntenorganisaties en monodisciplinaire beroepsverenigingen van zorgverleners zijn gewoon lid. Buitengewone leden worden gevormd door koepel- en brancheorganisatie van zorgverleners of zorgverzekeraars die indirect invloed uitoefenen op de zorg voor mensen met (een hoog risico op) obesitas. Beide type partnerorganisaties dragen bij aan de preventie en de zorg voor mensen met (een hoog risico op) obesitas en hebben de mogelijkheid kennis en expertise in te brengen binnen het PON. Buitengewoon partnerorganisaties hebben echter formeel geen stemrecht.

Convenant

Het PON heeft met de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en het Platform Vitale Vaten een convenant gesloten, om zich gezamenlijk in te zetten voor goede zorg voor mensen met (een hoog risico op) obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten aangezien deze aandoeningen veel gemeenschappelijke risicofactoren hebben en oorzakelijk sterk met elkaar samenhangen.

Penvoerder en bestuur

Het penvoerderschap van het PON is ondergebracht bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Het bestuur bestaat uit Liesbeth van Rossum (voorzitter), Marieke Plas (coördinator namens penvoerder), Inez van den Anker (Nederlandse Stichting Over Gewicht) en Wineke Remijnse (Nederlandse Vereniging van Diëtisten).

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas en adviseert onder andere de overheid over het beleid op het gebied van overgewicht en obesitas in Nederland. 

PON Nieuwsbrief

Share This