EVERYBODYMATTERS

NB Overgewicht en obesitas bij kinderen is net zo complex als bij volwassenen, met enige nuanceverschillen.
Meer informatie hierover is te vinden op: www.kindnaargezondergewicht.nl en www.jogg.nl.

Wat merkt u van overgewicht en obesitas in uw gemeente?

Waarom is actie nú geboden?
50% van de Nederlandse volwassenen heeft overgewicht en 14% heeft obesitas. De totale kosten van overgewicht en obesitas bij volwassenen in Nederland is bijna €11.500 per volwassene met overgewicht/obesitas per jaar. Dit leidt tot een totale kostenpost voor Nederland van ruim €79 miljard per jaar.

Wat doet het PON?
Het PON is het adviesorgaan voor Nederlandse overheidsinstanties zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Zorginstituut Nederland e.a.

Het PON richt zich op geïndiceerde- en zorggerelateerde preventie, zet zich tevens in voor collectieve preventie en heeft als visie een Nederland zonder overgewicht en obesitas. Onze missie is om te streven naar het verbeteren van de aanpak van overgewicht en obesitas.
Hoe? Het PON heeft van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onder andere de opdracht gekregen om een landelijk basismodel netwerkaanpak (inclusief implementatieplan) voor volwassenen met overgewicht en obesitas te ontwikkelen. Dit landelijke model wordt opgesteld als basis die regionaal toepasbaar is en is tevens onderdeel van de nieuwe kwaliteitsstandaard obesitas.

Hoe kan het PON uw gemeente ondersteunen?
Het PON werkt samen met gemeenten om een netwerkaanpak op te zetten. Hierbij krijgen gemeenten tools om overgewicht en obesitas aan te pakken. Wij delen onze kennis, kunde en ervaringen om gezamenlijk te komen tot één landelijk basismodel, die in heel Nederland uitgerold wordt.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de netwerkaanpak en hoe het PON uw gemeente kan ondersteunen? Stuur ons een bericht via ons contactformulier en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

 

Projecten

Netwerkaanpak Overgewicht en Obesitas Volwassenen

Het PON heeft subsidie gekregen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de opdracht om een landelijk basismodel netwerkaanpak, inclusief implementatieplan voor volwassenen met overgewicht en obesitas te ontwikkelen. Hierbij wordt het sociale domein verbonden met het zorgdomein. Het landelijk model wordt opgesteld als basis die regionaal toepasbaar is. Met dit project wordt invulling gegeven aan een gemaakte afspraak in het Nationaal Preventie Akkoord (NPA) dat in november 2018 is getekend door 70 partijen.

Richtlijn Obesitas

Voor de herziening van de Richtlijn Obesitas heeft het PON een subsidie toegekend gekregen van het ministerie van VWS. Eind 2023 zal er een overkoepelende richtlijn overgewicht en obesitas klaar zijn, waarin zowel het kinderdeel als het volwassen deel geborgd zijn. De coalitie ketenaanpak kinderen met overgewicht en obesitas is verantwoordelijk voor het kinderdeel en het PON voor ketenaanpak volwassenen met daarbij de opdracht om beide delen ook te implementeren in deze herziene richtlijn.

Aandacht voor Overgewicht in Zorgopleidingen

Het Preventie Akkoord Nederland meldt de doelstelling voor deze door VWS gesubsidieerde opdracht: “… zal er uiterlijk in 2030 in al het onderwijs voor (zorg- en welzijns-) professionals extra aandacht zijn voor gezonde voeding, sport- en beweging, een gezonde leefstijl en een brede blik op de achterliggende problematiek bij obesitas.”

Partners van Partnerschap Overgewicht Nederland:

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas en adviseert onder andere de overheid over het beleid op het gebied van overgewicht en obesitas in Nederland. 

PON Nieuwsbrief