EVERYBODYMATTERS

NB Overgewicht en obesitas bij kinderen is net zo complex als bij volwassenen, met enige nuanceverschillen.
Meer informatie hierover is te vinden op: www.kindnaargezondergewicht.nl en www.jogg.nl.

Wat merkt u van overgewicht en obesitas in uw gemeente?
Wat kunt u doen aan overgewicht of obesitas?

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de netwerkaanpak en hoe het PON uw gemeente kan ondersteunen? Klik op de onderstaande link of stuur ons een bericht via ons contactformulier en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de behandeling van overgewicht en obesitas?
Klik dan op onderstaande link.

Projecten

Netwerkaanpak Overgewicht en Obesitas Volwassenen

Het PON heeft subsidie gekregen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de opdracht om een landelijk basismodel netwerkaanpak, inclusief implementatieplan voor volwassenen met overgewicht en obesitas te ontwikkelen. Hierbij wordt het sociale domein verbonden met het zorgdomein. Het landelijk model wordt opgesteld als basis die regionaal toepasbaar is. Met dit project wordt invulling gegeven aan een gemaakte afspraak in het Nationaal Preventie Akkoord (NPA) dat in november 2018 is getekend door 70 partijen.

Richtlijn Obesitas

Voor de herziening van de Richtlijn Obesitas heeft het PON een subsidie toegekend gekregen van het ministerie van VWS. Eind 2023 zal er een overkoepelende richtlijn overgewicht en obesitas klaar zijn, waarin zowel het kinderdeel als het volwassen deel geborgd zijn. De coalitie ketenaanpak kinderen met overgewicht en obesitas is verantwoordelijk voor het kinderdeel en het PON voor ketenaanpak volwassenen met daarbij de opdracht om beide delen ook te implementeren in deze herziene richtlijn.

Aandacht voor Overgewicht in Zorgopleidingen

Het Preventie Akkoord Nederland meldt de doelstelling voor deze door VWS gesubsidieerde opdracht: “… zal er uiterlijk in 2030 in al het onderwijs voor (zorg- en welzijns-) professionals extra aandacht zijn voor gezonde voeding, sport- en beweging, een gezonde leefstijl en een brede blik op de achterliggende problematiek bij obesitas.”

Partners van Partnerschap Overgewicht Nederland:

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas en adviseert onder andere de overheid over het beleid op het gebied van overgewicht en obesitas in Nederland. 

PON Nieuwsbrief