Koepelorganisatie Partnerschap Overgewicht Nederland

Het Partnerschap Overgewicht Nederland (‘PON’) is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas en adviseert onder andere de overheid over het beleid op het gebied van overgewicht en obesitas in Nederland.

Missie en visie

Het PON richt zich op geïndiceerde- en zorggerelateerde preventie en heeft als visie een Nederland zonder overgewicht en obesitas. PON’s missie is om te streven naar het verbeteren van de aanpak van overgewicht en obesitas. Het doel van de zorg is het verbeteren van de gezondheid, kwaliteit van leven en het verhogen van de maatschappelijke participatie van personen met overgewicht en obesitas. Het verbinden van preventie en zorg is een nadrukkelijk onderdeel van de missie van het PON.

Zorgstandaard Obesitas als uitgangspunt

De Zorgstandaard Obesitas vormt het inhoudelijke uitgangspunt voor deze activiteiten. Deze zorgstandaard vormt een noodzakelijke stap voor het mogelijk maken van vraaggestuurde, toegankelijke, passende en bekostigde ondersteuning en zorg voor kinderen en volwassenen met álle niveaus van overgewicht en obesitas; één van de belangrijkste volksgezondheidsproblemen van onze tijd.

Samenwerking met Care 4 Obesity

Het verbeteren van de zorg aan mensen met overgewicht en obesitas doet het PON samen met Care 4 Obesity. C4O werkt sinds 2013 aan het vergroten van de kennis over de ondersteuning en zorg voor kinderen met (een hoog risico op) obesitas.

 

PON Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het PON, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief via onderstaand formulier:

Projecten

Netwerkaanpak Overgewicht en Obesitas Volwassenen

Het PON heeft subsidie gekregen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de opdracht om een landelijk basismodel netwerkaanpak, inclusief implementatieplan voor volwassenen met overgewicht en obesitas te ontwikkelen. Hierbij wordt het sociale domein verbonden met het zorgdomein. Het landelijk model wordt opgesteld als basis die regionaal toepasbaar is. Met dit project wordt invulling gegeven aan een gemaakte afspraak in het Nationaal Preventie Akkoord (NPA) dat in november 2018 is getekend door 70 partijen.

Richtlijn Obesitas

Voor de herziening van de Richtlijn Obesitas heeft het PON een subsidie toegekend gekregen van het ministerie van VWS. Eind 2023 zal er een overkoepelende richtlijn overgewicht en obesitas klaar zijn, waarin zowel het kinderdeel als het volwassen deel geborgd zijn. De coalitie ketenaanpak kinderen met overgewicht en obesitas is verantwoordelijk voor het kinderdeel en het PON voor ketenaanpak volwassenen met daarbij de opdracht om beide delen ook te implementeren in deze herziene richtlijn.

Aandacht voor Overgewicht in Zorgopleidingen

Het Preventie Akkoord Nederland meldt de doelstelling voor deze door VWS gesubsidieerde opdracht: “… zal er uiterlijk in 2030 in al het onderwijs voor (zorg- en welzijns-) professionals extra aandacht zijn voor gezonde voeding, sport- en beweging, een gezonde leefstijl en een brede blik op de achterliggende problematiek bij obesitas.”

Partners van Partnerschap Overgewicht Nederland:

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas voor volwassenen.

PON Nieuwsbrief